مشاوره توسعه کسب و کار

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب وکارهای بزرگ و کوچک همواره در فکر توسعه و رشد کسب وکار خود هستند و هر کدام معیار متفاوتی را برای توسعه مد نظر دارند. عده ای از مدیران افزایش درآمد را مساوی با توسعه می دانند؛ عده ای دیگر افزایش تعداد کارکنان را؛ برخی نیز به دنبال افزایش سهم بازار هستند. هر کدام از این تعاریف در جایگاه خود می توانند درست باشند. بستگی دارد که در چه صنعتی در حال فعالیت هستید، کسب و کار شما در چه مرحله ای قرار دارد، برنامه پیش روی شما چیست و چه اهدافی را مشخص کرده اید.